Adatvédelmi irányelvek

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor KIBU különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

FOGALOM MEGHATÁROZÁS

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

KIK VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ADATAI FELDOLGOZÁSÁÉRT?

Az adatfeldolgozásért felelős szervezet KIBU Innováció Nonprofit Kft.
székhelye: 1092 Budapest Ráday utca 30.
cégjegyzékszáma: 01-09-061069
adószáma: 10222098-2-43

Az érdekelt felet tájékoztatják, hogy a KIBU adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek bármilyen, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdést fel lehet tenni. Az érdekelt fél az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba: info@kitchenbudapest.hu, levelézési cím: 1092 Budapest Ráday utca 30.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

A Webhely látogatójaként Ön számos tevékenységet végezhet a személyes adatok megadása nélkül. Amikor azonban feliratkozik a hírlevélre, jelentkezik valamely Programunkba (Talent, Lift) az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük be Önről:

  • neve,
  • e-mail-címe.

Amint az a legtöbb webhely esetében történik, előfordulhat, hogy miközben Ön a Webhelyet használja, KIBU a számítógépével kapcsolatos műszaki és elérési adatokat gyűjtenek, hogy megkönnyítsék Önnek a Webhely használatát. Előfordulhat, hogy naplózunk egyes környezeti változókat, mint például az Ön böngészőjének típusa, számítógépének operációs rendszere, processzorsebessége és IP-címe. Ezeket a környezeti változókat arra használjuk, hogy lehetővé tegyük és nyomon kövessük a Webhely és szolgáltatásai Ön által történő használatát. KIBU ezeket a környezeti változókat a Webhely forgalmi jellemzőinek méréséhez is felhasználja. Előfordulhat, hogy a Webhelyet felkereső látogatóink igényeinek jobb megismerése érdekében ezeket az adatokat alkalmilag összevetjük az Ön személyes adataival.

Kérésre a KIBU tájékoztatást ad az általa – külső fél megbízása alapján – Önről esetleg tárolt vagy feldolgozott személyes adatokról. Az adatok igényléséhez írjon az alábbi címre: info@kitchenbudapest.hu.

Ön jogosult személyes adataihoz bármikor hozzáférni, azokat módosítani vagy törölni, továbbá adatvédelmi beállításait megváltoztatni.

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSI MÓDJA

Az Ön személyazonosításra alkalmas adatait a jelen Adatvédelmi irányelvekben leírtakon kívül semmilyen más módon nem értékesítjük, nem kölcsönözzük, és nem osztjuk meg külső felekkel. A KIBU az alábbiakra használhatja fel ezeket az adatokat:

  • hírlevelet küldünk,
  • a Programjainkról küldünk tájékoztatást.

Bizonyos esetekben a KIBU kötelezhető lehet arra, hogy jogos hatósági felkérésre személyes adatokat szolgáltasson ki, például állambiztonsági vagy bűnüldözési okokból. A törvény által megkívánt esetben (pl. megfelelés a KIBU-ra vonatkozó idézésnek, végzésnek, bírósági határozatnak vagy jogi eljárásnak), illetve ha úgy ítéljük meg, hogy saját jogaink védelme, peres eljárás elkerülése, az Ön vagy mások biztonságának védelme, csalások kivizsgálása és/vagy hatósági kérés teljesítése érdekében ez szükséges. Az Önnel kapcsolatos adatokat abban az esetben is kiadhatjuk, ha megítélésünk szerint az adatkiadás nemzetbiztonsági, rendészeti vagy más közérdekű okból szükséges.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG ADATAIT?

A KIBU csak annyi ideig őrzi meg a személyes adatokat, ami ésszerűen szükséges, figyelembe véve a felmerülő kérdések megválaszolását vagy problémák megoldását, a fejlesztések végrehajtását, a és az alkalmazandó jogszabályokban előírt követelményeknek való megfelelést. Ezt követően KIBU blokkolja a személyes adatokat.

HOGYAN VÉDI A KIBU A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A WEB olyan információbiztonsági technikákat használ, mint például a tűzfalak, beléptetési eljárások és kriptográfiai mechanizmusok, mindezt azzal a céllal, hogy megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és garantálják az adatok titkosságát.

MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?

Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket az info@kitchenbudapest.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatja:

Hozzáférési jog

Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy a KIBU feldolgoz-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, vagy sem, valamint hozzáférhet a KIBU rendelkezésére álló, Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz.

A helyesbítés joga

Jogában áll kérni, hogy a KIBU helyesbítse személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek.

Az adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy törléséhez való jog

Kérheti, hogy személyes adatait töröljük, amennyiben – egyéb okok mellett – az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat összegyűjtötték.

Korlátozási jog

Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat kizárólag a reklamációk gyakorlására vagy védelmére tartjuk fenn.

A hordozhatósághoz való jog

Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megkapni, és azokat egy másik félnek átadni, amennyiben az adatkezelés beleegyezésen vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.

Kifogásoláshoz való jog

Kifogásolhatja, hogy személyes adatai a KIBU nyilvános vagy jogos érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezzék , ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a KIBU leállítja az adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő jogos indokokból történőeket, vagy az esetleges reklamációk gyakorlását vagy védelmét.

Reklamáció benyújtásához való jog

Joga van reklamációt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

A kérelem feldolgozásához arra kérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI

A KIBU fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi irányelveket időnként saját belátása szerint módosítsa, és az Adatvédelmi szabályzat lényeges módosítása esetén a módosítás hatályba lépése előtt értesítést küld e-mailben, vagy értesítést helyez el a Webhely kezdőlapján. Az erre vonatkozó értesítés közzétételét követően úgy tekintjük, hogy Önnek tudomása van az Adatvédelmi irányelvek lényeges változásairól, és elfogadja őket, az alábbi kivétellel: Személyes Adatainak a KIBU részére való megadásakor (csakúgy, mint most) Önnek lehetősége van korlátozni, hogy az ilyen adatokat miként használhatja a KIBU Önnel való kommunikáció céljára, és amennyiben Ön ilyen korlátozást alkalmaz, KIBU nem fogja megváltoztatni az Ön erre vonatkozó beállítását az Ön kifejezett beleegyezése nélkül. Emellett, ha a KIBU-t felvásárolja egy másik jogi személy, vagy egyesül egy másik jogi személlyel, KIBU az Ön beleegyezése nélkül is átadhatja ennek a jogi személynek mindazokat a felhasználói adatokat, amelyek szolgáltatásaink azon körével kapcsolatosak, amelyeket a felvásárlás vagy egyesülés érint, azonban KIBU értesítést fog nyújtani bármilyen szolgáltatá skihelyezésről, felvásárlásról vagy egyesülésről ezen a Webhelyen.

GYERMEKEK

Nem szándékozunk személyes adatokat kérni vagy gyűjteni senkiről, aki még nem töltötte be a 18. évet. Ha Ön még nincs 18 éves, ne adjon meg adatokat ezen a webhelyen, illetve ne vegye igénybe a szolgáltatásainkat. Ha Ön úgy véli, hogy 18 év alatti gyermeke személyes adatot adott meg webhelyünkön, írjon az info@kitcehnbudapest.hu címre, hogy az adatokat töröljük, és a gyermek fiókját megszüntessük.

A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSA

A felhasználó elfogadja, hogy megfelelően használja a weboldal tartalmát, és hogy (i) valós és pontos információkat és adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon; (II), hogy nem fog résztvenni tiltott, illegális vagy jóhiszeműséggel és a közrenddel ellentétes aktivitásokban; (iii) nem fog terjeszteni rasszista, idegengyűlölő, faji megkülönböztetésre törekvő, nemi, ideológiai, vallási vagy a közerkölcs, a közrend, az alapvető jogok, a polgári szabadságjogok, a becsület, a magánéletet vagy a harmadik felek megjelenését, az általános előírások tartalmát sértő propagandát; (iv) nem okoz kárt a fizikai és logikai rendszerbe a KIBU Weboldalon vagy egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatások weboldalán, és nem fog terjeszteni számítógépes vírusokat vagy egyéb más fizikai vagy logikai rendszereket, amelyek alkalmasak az említett jellegű károkozásra; (V) nem használja a weboldal tartalmát és az ott található információkat, hogy reklámot, vagy üzenetet küldjön, vagy egyéb kereskedelmi cél gyűjtésére vagy személyes adatok tárolására harmadik felek részére; (Vi) nem próbál hozzáférni, és adott esetben, nem használja más felhasználók e-mail fiókját és nem módosítja vagy manipulálja az üzeneteiket. KIBU fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa a weboldal tartalmát, szintén eltávolíthatja, módosíthatja és bővítheti a tartalmat és a szolgáltatásokat, valamint azok megjelenését a portálon.

SZELLEMI TULAJDON

Minden szellemi és ipari tulajdona a weboldalnak és annak tartalmának, beleértve a képeket, feliratokat, hangokat, audiókat, videókat, rajzokat, szövegeket, grafikákat, logókat, ikonokat, szín kombinációkat, struktúrákat, a gombokat, mint ahogyan a szoftvert is, a kereskedelmi neveket, a márkákat, vázlatokat, illusztrációkat, fényképeket vagy az ipari rajzokat és az egyéb ipari és kereskedelmi feltüntetéseket, kizárólagosan a KIBU tulajdona vagy olyan harmadik fél tulajdona, melyek engedélyezték használatukat a weboldalon. A honlap tartalmát, a KIBU előzetes engedélye nélkül, kifejezetten tilos másolni, továbbterjeszteni, és nyilvánosan kommunikálni, beleértve mindegyik továbbterjesztési módszert, legyen az kereskedelmi céllal, bármelyik médiumban, illetve egyéb technikai eszközzel. A felhasználók vállalják, hogy tiszteletben tartják a KIBU szellemi tulajdonában lévő jogokat. A felhasználó használhatja a weboldalt és annak tartalmát a személyes és magán jellegű célokra. Minden más felhasználás tilos, és szükséges egy előzetes írásos engedély a KIBU-tól. A felhasználó nem távolíthatja el, nem változtathatja meg és nem manipulálhatja a védelmi eszközöket és a weboldalra telepített biztonsági rendszert.

A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ FELELŐSSÉG

KIBU nem vállal felelősséget semmilyen körülmények között, semmilyen típusú kárért, mint pl.: hibás vagy hiányos tartalom, a portál nem elérhető, a vírusok átvitele illetve káros és sértő programok jelenléte a weboldal tartalmában, annak ellenére, hogy megtett minden szükséges technikai intézkedést, hogy megakadályozza azt. Az KIBU honlapján keresztül átirányításra kerülhet egy harmadik féltől származó weboldalakra. Mivel a KIBU nem minden esetben tudja ellenőrizni a harmadik fél által közzétett tartalmat a saját honlapján, így nem vállal felelősséget az ilyen tartalomért. Minden esetre, a KIBU gondoskodik arról, hogy azonnal eltávolítsa az olyan tartalmat, amely sérti a nemzeti vagy nemzetközi jogot, a közerkölcs vagy a közrend jogot, és azonnal visszavonja az átirányítást a honlapról, valamint, felhívja az illetékes hatóságok figyelmét a kérdéses tartalomra. KIBU nem vállal felelősséget az olyan tartalom és információkért, melyek bizonyos fórumokban, chaten, blogokon, a szociális hálózatokon, illetve bármely más médiumban jelennek meg, amelyek lehetővé teszik, hogy harmadik felek önállóan publikáljanak a világhálón. Azonban KIBU elérhetővé válik minden felhasználó számára, a hatóságok és a biztonsági erők számára is, és aktívan visszavonja vagy esetleg blokkolja az összes olyan tartalmat, amely befolyásolhatja vagy sértheti a nemzeti jogot vagy a nemzetközi jogot, illetve a harmadik felek jogait vagy az erkölcs és a közrend jogot. Ha a felhasználó úgy ítéli meg, hogy a weboldalon létezik érzékeny tartalom, kérjük, azonnal értesítse a weboldal rendszergazdáját (info@kitchenbudapest.hu). Weboldal át lett vizsgálva és tesztelve, hogy mindenképpen helyesen működjön. A szabályszerű működés garantálható a nap 24 órájában a hét 7 napján és az év minden napján. Azonban KIBU nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy bizonyos programozási hibák, illetve vis maior okok, természeti katasztrófák, sztrájkok vagy hasonló körülmények következhetnek be, melyek lehetetlenné teszik a weboldalhoz való hozzáférést. KIBU nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalainak tartalmáért melyek összeköttetést teremtenek a kibu.hu oldallal.

A COOKIE-K HASZNÁLATA

MIK AZOK A COOKIE-K, ÉS HOGYAN HASZNÁLJA ŐKET KIBU?

A KIBU a weboldalán, a felhasználok böngészése közben saját cookie-kat és harmadik fél által szerződtettet cookie-kat használ, különböző mérési szolgáltatásokra. A cookie-k olyan fájlok, melyeket a szerver letölt a felhasználó számítógép merevlemezébe, annak érdekében, hogy rögzítse a felhasználó tevékenységeit a böngészés során.

A cookie-k használatának garanciája

A weboldalon használt cookie-k csak a névtelen felhasználók számítógépéhez csatlakoznak és saját maguk nem szolgálnak személyes adatokkal a felhasználóról. Harmadik fél cookie-kat is használunk (pl. Google), hogy adatokat nyújtson nekünk a promóciók hatékonyságáról. Semmiképp nem gyűjtenek személyes információkat, melyek képesek azonosítani egy adott felhasználót. A weboldalon használt cookie-k, minden esetben csak ideiglenesek, és kizárólag csak arra szolgálnak hogy hatékonyabbá tegyék a böngészést. A cookie-k maximális érvényességének ideje 2 év. A felhasználóknak lehetőségük van beállítani a böngészőt, hogy figyelmeztesse őket a cookie-k jelenlétére, és gátolja a telepítésüket a számítógépbe. Az oldalunkon Google Analytics cookie-kat használunk a látogatók számának méréséhez. Azt is lehetővé teszi számunkra, hogy elemezni tudjuk hogyan navigálnak a felhasználók a weboldalon. Ennek az információnak a segítségével folyamatosan javítunk a szolgáltatásokon és a vásárlási élményen. További információért, kérjük, forduljon a Google Analytics adatvédelmi oldalához: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Továbbá az alábbi cookie-kat használjuk harmadik fél által:

  • Facebook Social Plugins
  • Twitter Social Plugins

MI A HELYZET A MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ LINKEKKEL?

A Weboldal tartalmazhat más weboldalra átirányító linkeket, amelyek különböző adatvédelmi politikával rendelkeznek mint a KIBU. Ebben a tekintetben a KIBU nem vállal felelősséget a hivatkozott oldalak tartalmáért és módszereiért. KIBU javasolja, hogy a felhasználók a vizsgálják felül az adatvédelmi politikát bármely honlapnak, amely a kibu.hu oldalon keresztül elérhető.

HOGYAN GYŰJTI ÉS HASZNÁLJA FEL KIBU AZ IP-CÍMEKET?

A Weboldal szervere automatikusan felismeri a felhasználók által használt IP-címet és a domain nevét. Az IP-cím az egy automatikusan hozzárendelt szám az olyan számítógéphez, amely csatlakozik az internethez. Ez az információ lehetővé teszi a későbbi adatfeldolgozást, annak érdekében, hogy statisztikai méréseket állapítson meg, amelyek feltárják a Weboldal látogatók számát, a látogatások sorrendjét, a hozzáférési pontokat, stb.